1 de jun. de 2014

38º CONCURSO DE RYUKYU MINYO

Domingo, 1 de Junho de 2014 - 14h
AOKB - Rua Dr. Tomaz de Lima, 72- Liberdade - São Paulo

Convidamos a todos para participar do tradicional concurso de músicas folclóricas de Okinawa.
Categorias
Shinjin
livre
Yuushuu
Umuyaa gwaa, Nuchimi Bushi, Ichai Busha Katai Busha, Tarama Shonganee, Tayui, Mayui Bune, Uta nu Michi
Saikou
Kui Kataree (Ichi ni age), Gushikaa Kouta (Joo Tankaa) Sansetsu, Kubama Bushi, Sagi Chijuyaa
Grand Prix
livre

Ippan - até 64 anos
Koreisha - acima 64 de anos

Comissão Organizadora
Presidente de Honra: Jorge Taba
Pres. da Comissão Executiva: Shigenori Oshiro
Vice-Pres. da Comissão Executiva: Eiken Oshiro
Mestre de Cerimônia: Eiki Shimabukuro
Pres. Jurados: Masahiro  Yamashiro
Jurados: Seitoku Nakandakari, Fumimasa Oshiro, Yoshiko Tamashiro, Tadashi Komesu, Yukie Nakandakari, Noboru Zakabi, Marcia Sinzato, Teruko Arashiro, Mauro Teruya
Apresentador: Ryoko Kuniyoshi e Hisami Kameya
Recepção: Chuken Matsudo, João Mezashi, Paulo Higa, Yasuo Shimabukuro, Seizo Nishihara
Contagem: Urizun
Palco: Sunao Nakada e Urizun
Suporte: Cida Guenka, Suemi Miyahira, Mariza Higa, Urizun
Diploma: Munemitsu Jashiki, Eiko Taira, Yasuo Shimabukuro
Som: Akio Maeshiro
Baiten: Kyowa Fujinkai
Soba: Masami Yamashiro